Business Scope
 • Platform of Assets Management

 • Platform of Investment and Financing

 • Platform of Financial Services

 • Platform of Financial Innovation

 • Platform of Industry

 • State Finance Investment Tianjin Co., Ltd
 • Tianjin FIS Asset Management Co., Ltd
 • Tianjin Guoxin Capital Management Co.,Ltd
 • Tianjin Jintou Leasing Co., Ltd
 • Tianjin FIS Micro-loan Management Co., Ltd.
 • Tianjin Jinsha Investment Co.,Ltd
 • Tianjin Science and Technology Investment Group Co.,Ltd
 • Tianjin Jinxin Real Estate Construction & Development Company
 • Tianjin Co-win Jiusheng Machinery&Equipment Co., Ltd
 • Tianjin JIG Jinsha Real Estate Development Co.,Ltd,
 • Bohai Security,
 • Bank of Tianjin
 • Bohai Bank
 • Tianjin Printronics Circuit Corp
 • Dagu Chemicals Co., Ltd
 • Tianjin Lishen Battery Joint-stock Co., Ltd,
 • Zonghuan TIG (China)
 • Tianjin United Tire & Rubber International Co., Ltd
 • Tianjin Xinmao Science & Technology Co., Ltd,
 • Binhai Energy Development Co., Ltd